МЕЖДУНАРОДНА МАРКА

Международна закрила на марка по реда на Мадридската спогодба и Протокола в страните членки на Мадридската система (около 120), може да се постигне чрез подаване на една единствена заявка за регистрация на международна марка в Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Международната регистрация на марка има същото действие за всяка от посочените страни, както ако марката е била подадена директно в националното ведомство на тази страна. Следователно международната регистрация е еквивалентна на множество национални регистрации на марки. Необходимо е заявителят да има начална (базова) национална заявка или регистрация за същата марка. Начална заявка или регистрация може да бъде и такава с регионално действие, например заявка или регистрирана марка на Европейския съюз. Заявката за международна марка се подава в националното или регионалното ведомство на страната на произход.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува, свързано с международната регистрация на марки.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.