БЪЛГАРСКА МАРКА

Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или комбинации от такива знаци.

Знаци, които не могат да се представят графично, но притежават отличителна способност, също отговарят на определението за марка, например: звукови марки, марки на аромати, вкусови марки, мултимедийни марки, холограмни марки, марки съдържащи движение и др.

Марката може да бъде търговска марка, колективна марка и сертификатна марка.

Правото върху марка е изключително и се придобива чрез регистарция, считано от датата на подаване на заявката.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува, свързано с регистрацията на марка в България.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.