•      
Търговски марки

Търговска марка стока или услуга с особени пазарни качества, напр.:

  • търговско име
  • търговски знак, лого, емблема
  • плакат, рекламен призив
  • степен на известност
  • една и съща цена при различни разпостранителни места
  • постояно ниво на качеството
  • достъпна по много разпостранителни канали