БЪЛГАРСКИ ПАТЕНТ ЗА ИЗОБРЕТЕНИЕ

Патентът предоставя правна закрила на патентоспособно изобретение и удостоверява изключителното право на притежателя върху изобретението. Изобретение представлява ново изобретателско решение на даден технически проблем (от всички технически области). Едно изобретение е патентоспособно, ако отговаря на изискванията за новост, изобретателска стъпка и промишлена приложимост .

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува свързано с регистрацията на патент за изобретение в България.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.