•      
Патенти

Патентът предоставя правната закрила на дадено изобретение. Срокът на действие на патента в България е 20 години от датата на подаване на заявката за патент. Преди 1993 г. този документ в България се нарича авторско свидетелство.

Патентите се издават от съответните национални държавни органи за правна закрила на обектите на индустриална собственост. В България този орган е Патентното ведомство. Всеки патент удостоверява:

- наличието на патентоспособно изобретение,
- приоритета,
- изобретателя и
- изключителното право на притежателя на патента върху изобретението.

Изключителното право върху изобретението включва:

1. правото на използване на изобретението,
2. забраната трети лица да го използват без съгласие на притежателя на патента и
3. правото на разпореждане с патента.

Когато предмет на патента е продукт (изделие, устройство, машина, съоръжение, вещество и др.), притежателят на патента има право да забрани на трети лица да ползват или произвеждат продукта, както и да търгуват с него. Когато предмет на патента е метод, притежателят има право да забрани на трети лица да прилагат метода, както и да ползват или да търгуват с продукта, директно получен при използване на метода.

Български изобретатели имат право да заявяват за патентоване в чужбина свое изобретение, но след изтичане на 3 месеца от подаване на заявка за патент в България.

За поддържане действието на патента се заплащат годишни патентни такси.

Уебсайт на Патентното ведомство