ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ В БЪЛГАРИЯ

Полезният модел предоставя изключително право на своя притежател над дадено изобретение и е резултат от намиране на ново творческо решение на даден технически проблем. Спрямо класическият патент за изобретение, при полезен модел има занижени изисквания за изобретателска стъпка (техническо творчество), облекчена процедура по регистрацията, по-ниски такси за регистрация и поддържане и по-кратки срокове на закрила. Полезният модел е известен още като „малко изобретение“. Правна закрила на полезен модел се предоставя чрез регистрация в Патентното ведомство.

Фирма ИРИН ПАТЕНТ ще Ви окаже съдействие за всичко, което Ви интересува, свързано с регистрацията на полезен модел в България.

Виж „УСЛУГИ“, „КОНТАКТИ“.